Flash News

Friends Tamil Chat

Search This Blog

Saturday, 20 April 2013

மன அழுத்தத்தை போக்க - great hobbies that relieve stress


மன அழுத்தத்தை போக்கும் 6 சிறந்த பொழுதுப்போக்குகள்

வேகமாக சுற்றும் உலகத்துக்கு இணையாக நாமும் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றோம். எதனால் என்று பார்த்தால், பணம் சம்பாதிப்பதற்கு தான். பணம் சம்பாதிப்பது நம் தேவைக்காக, பணம் இருந்தால் சொத்து வரும், வசதி வரும், செல்வாக்கு வரும், கூடவே மன அழுத்தமும் வந்து சேர்கிறது. இத்தகைய மன அழுத்தம் வருவதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன. இன்றைய சுறுசுறுப்பான வேலை பளுமிக்க நம் வாழ்க்கை முறையில், மன அழுத்தம் என்னும் தவிர்க்க இயலா தனிமம் ஒரு அங்கமாகவே மாறித்தான் போய்விட்டது.

நமக்கு ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்த, மனதை அழுத்தத்தில் இருந்து வேறு ஏதாவது சிந்தனைக்கு அழைத்துச் செல்ல வேண்டும். நாம் செய்யும் செயல்கள் நமக்கு பிடித்த விஷயமாக மட்டுமில்லாமல், அது நம் கவலைகளையும் மறக்கச் செய்வதாக இருக்க வேண்டும், அது சிறிது நேரத்திற்கு மட்டுமே உண்டான செயலானாலும் கூட, மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவும் பொருட்டு ஒரு ஆறு பொழுதுபோக்குகளை உங்களுக்காக பரிந்துரைக்கிறோம். அதைப் பின்பற்றி மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து சந்தோஷமாக வாழுங்கள்.புத்தகம் படிப்பது
புத்தகம் படிப்பது என்பது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் ஒரு புகழ் பெற்ற வழி. பிடித்த நல்ல புத்தகங்களை வைத்திருந்தால், அவைகளை படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். இதனால் அறிவை வளர்ப்பதோடு, மனமும் நல்ல புத்துணர்ச்சியுடன் இருக்கும்.
யோகாசனம்
தினசரி யோகாசனம் பயிற்சி செய்வதால் உடம்பிலுள்ள தசைகள் நன்கு விரிவடைந்து ஒய்வு பெரும். இதனால் மன அழுத்தம் கண்டிப்பாக குறையும். யோகாசனத்தால் உடம்பு விரிவடையும் போது, மனமானது சாந்தமாகி பின் அமைதி அடையும்.
இசையை கேட்பது
கூடுதலான மன அழுத்தம் அடையும் நேரத்தில் முதலில் செய்ய வேண்டியது நல்ல இசையை கேட்டு ரசிப்பதே. வேறு எதையும் விட, இசை நம் மனதுக்கு இதமானதாக இருக்கும். மேலும் நமக்கிருக்கும் துன்பங்களை மறக்கச் செய்யும். எனவே துன்பம் தரும் விஷயங்களால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை குறைக்க இசை பெரிதும் உதவி புரிகிறது.
தோட்டக்கலை
தோட்டக்கலையில் ஈடுபடும் ஒரு சிறப்பம்சம் என்னவென்றால் அது இயற்கைக்கு மிக அருகில் அழைத்துச் செல்லும். திறந்த வெளிக்குச் சென்று, செடிகள் நட்டு, அவற்றிற்கு தண்ணீர் ஊற்றி, பூக்கள் மற்றும் கனிகளின் அழகை ரசித்தோமானால் அன்றாடம் அனுபவிக்கும் மன அழுத்தம் குறையும். மேலும் மனமும் இயற்கையாகவே அமைதியடையும்.
சமைப்பது
சமைக்கத் தெரியுமா? ஆமெனில், மன அழுத்தத்தை குறைக்க இது ஒரு சிறந்த வழியாகும். சமையல் செய்வதினால் சிந்தனையானது தயார் செய்து கொண்டிருக்கும் உணவின் மீதும், அதை எப்படி சுவையாக செய்யலாம் என்பதிலும் தான் இருக்கும். மேலும் அது ஆக்கத்திறனையும், கற்பனை வளத்தையும் தூண்டி விடுவதால், கவலைகளை மறக்கச் செய்து, மன அழுத்தத்திற்கு மருந்தாக விளங்குகிறது.
எழுதுவது
மன அழுத்தத்தில் இருந்து விடுபட மற்றொரு வழி எழுதுவது. அது ஒரு சொந்த நினைவேடாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சிறு கதைகளாவும் இருக்கலாம். எது எப்படியோ, அது மனதில் உள்ளவையை காகிதம் அல்லது கணிப்பொறி மூலம் ஒரு படிவம் தருவதாக இருக்கும். இந்த எழுத்து அனுபவம், நம் வாழ்க்கையில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை சுலபமாக தீர்க்கவும், நம் கற்பனைகளை வளர்க்கவும் துணையாக நிற்கும். இது மட்டுமல்லாது உங்களுக்கு பிடித்த வேறு ஏதாவதொரு பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவதால், மன பாரம் குறையும். ஆதலால் மனம் விரும்பும் பொழுதுப்போக்கை தேர்ந்தெடுத்து, மன அழுத்தத்தை குறைத்து மன நிம்மதியுடன் இருங்கள்.Herbs That Help Relieve Stress

You must have heard of many stress reliever exercises and foods. But there are also some herbs that help you to relieve stress and makes you feel relaxed and calm. It is very important to remain free from stress for a number of reasons. Stress has negative effects on your personal relationships, professional career and personal health. Try to use these herbs as effective stress relievers.

Rosemary- Rosemary is one of the most popular herbs that can be used in cooking as well as for other purposes. This herb has great stress relieving qualities. Lavender relaxes the body muscles and that is how it works as a wonderful stress reliever. Many Greeks use to wear a band of rosemary in their head as it had a relaxing effect on the brain.

Lavender- This might be termed as a super herb. It acts on the hormones and stimulates the immune system. You can use it as one of the essential oils to massage your body. This had great soothing affects on the skin as well. You might also consume it by having lavender flavoured teas. Lavender is most widely used in perfumes, room fresheners, diffusers etc. It happens to be one of the best herbs to release tension.

Green Tea- The health benefits of green tea are widely discussed. Green tea provides natural relief from stress. Take a sip into a cup of green tea to be stress free. An amino acid named Thiamine is found in green tea that relieves all the stress hormones. But you need to have at least 3-4 cups of green tea to feel stress free. The herbs will work wonders in relieving stress. Apart from all this, green tea will also make you shed a few calories.

Chamomile- This is one of the wonder herbs that cures fever, reduces the effects of fever and drugs. You can use these in the diffusers of your home. You can even make a paste of this herb and apply it on your whole body. Other than relieving stress, this will also make your skin more radiant and beautiful.

Sage- Sage is a herb that can cure stress even more effectively than medicines. It relaxes our body muscles and the brain. And most importantly this also heals all our mental woes with its amazing properties.

Try these herbs and maintain a stress free life.


Yoga Poses To Relieve Hypertension


People who suffer from hypertension or high blood pressure often wonder if there are ways to lower blood pressure naturally. The answer is indeed, yes! We all have come across people suggesting diet and exercise to reduce the level of hypertension, home remedies are also followed to control hypertension. However, not many of us have come across yoga which is a natural therapy to treat hypertension. Practicing yoga under a qualified trainer can be a great therapy for treating hypertension.

Hypertension is caused due to high levels of mental activity or mental strain over a long period of time create which in turn may lead to high blood pressure. Many of us depend on drugs to cure high blood pressure prescribed by the doctor. However, in order to get rid of hypertension, we need to understand the underlying causes of hypertension, which includes excess mental stress and strain.

Yoga asanas are known to be very effective in controlling hypertension. Many doctors also recommend their patients to practice yoga in order to ease their high blood pressure. If you are planning to join yoga to keep hypertension under control, make sure that you get trained under a qualified trainer for better results. Likewise, avoid certain yoga poses like inversions, since it is not recommended for people with high blood pressure. Here are few yoga asanas or poses that can help you get relief from hypertension. Try them to treat the problem naturally.

Bhujangasana or Cobra Pose Bhujangasana or cobra pose is a recommended for people who have hypertension. This pose stretches your shoulders, chest and abdominal area. Cobra pose alleviates your mood and also improves in menstrual irregularities.

Sukhasana or Easy Pose This is the most common and known to be the classic meditative pose. It is usually performed after doing the corpse pose. Sukhasana helps in straightening the spine, slowing down metabolism, promoting inner tranquility, and keeping your mind still.

Sarvangasana or Shoulder Stand Shoulder stand yoga asana is great for relieving stress and tension. The shoulders tend to pain when a person is under stress, hence practicing them daily for several weeks will bring noticeable changes. This is a basic yoga pose for relieving stress.

Uttanasana or Standing Forward Bent Practicing the Uttanasana can strengthen and stretch your spine, inner and back legs. People with lower back problems should avoid doing the full forward bend. For beginners, you may use props like a folding chair to support your forearms.

Bidalasana or Cat Pose Bidalasana or the cat yoga pose deals with breathing techniques which are basically inhaling and exhaling. This yoga teaches you to initiate movement from your center and to coordinate your movement and breath. However, the cat pose may not be advisable if you have any chronic or recent back pain or injury.

Ardha Matsyendrasana or Half Spinal Twist Ardha Matsyendrasana yoga pose needs to be done under the supervision of the yoga trainer. This yoga pose relieves you from tension and strain making you feel relaxed. The half spinal twist strengthens the spine and is also beneficial for your liver, kidneys, as well as adrenal glands.

Apanasana or Downward breathing pose Apanasana is done in the morning and evening for better results for both mind and body. While practicing this yoga you need to focus on the breathing and the rise and fall of the stomach as you inhale and exhale. This asana is known to boost breathing and calms the mind and body.Hobbies That Help Relieve Stress


Book Reading
Yoga
Listening Music
Gardening
Cooking
Writing

Thanks